Laboratori

El Laboratori de l’associació PORCSA-Grup de Sanejament Porcí de Lleida, analitzarà les seves mostres utilitzant els següents mètodes d’assaig:

- Malaltia d’Aujeszky.

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a la glicoproteïna gE del virus d’Aujeszky.
 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a la glicoproteïna gB del virus d’Aujeszky.
 • ELISA per a la detecció d’Ac totals en front al virus d’Aujeszky.

- Malaltia Vesicular Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Malaltia Vesicular Porcina

- Peste Porcina Clássica

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPC
 • ELISA per a la detecció d’Ag del virus de la PPC

- Peste Porcina Africana

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPA
 • Inmunobloting per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPA
 • qPCR per a la detecció del virus de la PPA

- Síndrome Respiratori i Reproductiu Porcí (PRRS)

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus del PRRS
 • RT-PCR a temps real per a la identificació i diferenciació del virus del PRRS, soca Europea o Americana

- Influenza porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Influenza Porcina
 • RT-PCR a temps real per a la detecció d’Influenza tipus A
 • Tipificació mitjançant RT-PCR a temps real del virus de la Influenza

- Circovirosi Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac IgG en front a Circovirus porcí tipus II
 • ELISA per a la detecció d’Ac IgM en front a Circovirus Porcí tipus II
 • PCR a temps real per a la detecció de Circovirus porcí tipus II

- Mal Roig

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Erysipelothrix rhusiopathiae
 • PCR a temps real per a la identificació d’ Erysipelothrix rhusiopathiae
 • identificació mitjançant MALDI-TOF d’Erysipelothrix rhusiopathiae

- Brucel·losi Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Brucella suis
 • Aglutinació utilitzant Ag Rosa de Bengala
 • qPCR per a la detecció de B.suis

- Leptospirosi porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Leptospira interrogans serovar bratislava
 • PCR a temps real per a la identificació d’ Leptospira spp

- Chlamydia

 • PCR a temps real per a la identificació d’ Chlamydia spp

- Parvovirosi Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Parvovirosi Porcina
 • qPCR a temps real per a la identificació del parvovirus porcí

- Rinitis Atròfica

 • PCR a temps real per a la detecció de Pasteurella Multocida
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’ Pasteurella Multocida
 • Proves de resistències als antibiòtics de Pasteurella Multocida
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Bordetella bronchiseptica
 • PCR a temps real per a la identificació de Bordetella bronchiseptica
 • Proves de resistències als antibiòtics de Bordetella bronchiseptica

- Actinobacil·losi porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front Actinobacillus Pleuropneumoniae
 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a diferents serotips d’APP:
 1. APP 1-9-11
 2. APP 2
 3. APP 5
 4. APP 3-6-8
 5. APP 4-7
 6. APP 10
 7. APP 12
 8. APP 13
 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a l’exotoxina ApxIV d’APP.
 • PCR a temps real per a la detecció  d’APP
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’APP
 • Serotipat d’APP mitjançant PCR

- Pneumonia per Mycoplasma

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front Mycoplasma hyopneumoniae
 • PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma hyopneumoniae

- Detecció d’altres Mycoplasmes

 • PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma suis
 • PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma hyorhinis
 • PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma  hyosynoviae

- Glaesserella parasuis

 • PCR a temps real per a la detecció de Glaesserella parasuis
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’ Glaesserella parasuis
 • Proves de resistencies als antibiòtics de Glaesserella parasuis
 • ELISA per la detecció d’Ac en front la Glaesserella parasuis

- Streptococcus suis

 • PCR a temps real per a la detecció de Streptococcus suis
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Streptococcus suis
 • Proves de resistències als antibiòtics de Streptococcus suis
 • Serotipat de Streptococcus suis  mitjançant PCR

- Disenteria Porcina

 • PCR a temps real per a la identificació de Brachyspira hyodysenteriae i de
 • Brachyspira pilosicoli
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Brachyspira spp
 • Proves de resistència als antibiòtics mitjançant microdilució en caldo de Brachyspira spp

- Illeitis Porcina o Enteropatia Proliferativa

 • PCR a temps real per a la identificació de Lawsonia intracellularis
 • ELISA per a la detecció d’Ac en front de Lawsonia intracellularis

- Gastroenteritis Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Gastroenteritis Transmissible Porcina
 • PCR a temps real per a la detecció virus de la Gastroenteritis Transmissible Porcina

- Diarrea Epidèmica Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Diarrea Epidèmica Porcina
 • PCR a temps real per a la detecció virus de la Diarrea Epidèmica Porcina

- Diarrea per rotavirus

 • Inmunocromatografia  per a la detecció de rotavirus tipus A
 • PCR a temps real per a la detecció de rotavirus tipus A
 • PCR a temps real per a la detecció  de rotavirus tipus C

-Salmonel·losi Porcina

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Salmonella spp
 • PCR a temps real per a la detecció de Salmonella spp
 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Salmonella spp

- E.coli

 • Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’E.coli
 • PCR per a la detecció de factors de virulència d’E.coli
 • Proves de resistències als antibiòtics d’E.coli

- Coronavirus Respiratori Porcí

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Coronavirus Respiratori Porcí

- Tuberculosi per Mycobacterium bovis

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Mycobacterium bovis

- Sarna

 • ELISA per a la detecció d’Ac en front a Sarcoptes scabiei
 • Detecció i identificació de l’acar per microscòpia

Altres

Aïllament i identificació per MALDI-TOF de bacteris aerobis i anaerobis

Proves de resistències als antibiòtics,

Toxotipat de clostridis mitjançant PCR a temps real.

Immunocrit

 

En el cas que pel diagnòstic d’una mateixa malaltia es puguin utilitzar diferents tècniques el veterinari que sol·licita l’assaig haurà d’especificar en el full d’entrada de mostres la tècnica que sol·licita. En el cas de no especificar-ho el Laboratori triarà l’assaig que cregui mes adient.