Laboratori

El Laboratori de l’associació PORCSA-Grup de Sanejament Porcí de Lleida, analitzarà les seves mostres utilitzant els següents mètodes d’assaig:

 • Malaltia d’Aujeszky.

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a la glicoproteïna gE del virus d’Aujeszky.

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a la glicoproteïna gB del virus d’Aujeszky.

- ELISA per a la detecció d’Ac totals en front al virus d’Aujeszky.

 • Malaltia Vesicular Porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Malaltia Vesicular Porcina

 • Peste Porcina Clàssica

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPC

 • Peste Porcina Africana

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPA

- qPCR per a la detecció del virus de la PPA

 • Síndrome Respiratori i Reproductiu Porcí (PRRS)

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus del PRRS

- Elisa Fluids orals

- RT-PCR a temps real per a la identificació i diferenciació del virus del PRRS, soca Europea o Americana

- Seqüenciació virus PRRS PRF 5, ORF 2 a 7 o Complerta

 • Influença porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Influença Porcina

- RT-PCR a temps real per a la detecció d’Influença tipus A

- Tipificació mitjançant RT-PCR a temps real del virus de la Influença

 • Circovirosi Porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Influença Porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac IgG en front a Circovirus porcí tipus II

- ELISA per a la detecció d’Ac IgM en front a Circovirus Porcí tipus II

- PCR a temps real per a la detecció de Circovirus porcí tipus II

 • Mal Roig

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a Erysipelothrix rhusiopathiae

- PCR a temps real per a la identificació d’ Erysipelothrix rhusiopathiae

Identificació mitjançant MALDI-TOF d’Erysipelothrix rhusiopathiae

 • Brucel·losi Porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a Brucella suis indirecte

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a Brucella suis bloqueig

- Aglutinació utilitzant Ag Rosa de Bengala

- qPCR per a la detecció de B.suis

 • Leptospirosi porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a Leptospira interrogans serovar bratislava

PCR a temps real per a la identificació de Leptospira spp

 • Chlamydia

- PCR a temps real per a la identificació d’ Chlamydia spp

 • Parvovirosi Porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Parvovirosi Porcina

- qPCR a temps real per a la identificació del parvovirus porcí

 • Parvovirosi Porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Parvovirosi Porcina

 • Rinitis Atròfica

- PCR a temps real per a la detecció de TOX A Pasteurella Multocida

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’ Pasteurella Multocida

Proves de resistències als antibiòtics de Pasteurella Multocida

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Bordetella bronchiseptica

PCR a temps real per a la identificació de Bordetella bronchisepticaç

Proves de resistències als antibiòtics de Bordetella bronchiseptica

 • Pasteurella Multocida

- PCR a temps real per a la identificació de Pasterurella Multocida

 • Actinobacil·losi porcina

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a diferents serotips d’APP:

 1. APP 1-9-11
 2. APP 2
 3. APP 5a,5b
 4. APP 3-6-8
 5. APP 4-7
 6. APP 10
 7. APP 12
 8. APP 13

- ELISA per a la detecció d’Ac en front a l’exotoxina ApxIV d’APP.

- PCR a temps real per a la detecció  d’APP

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’APP

- Serotipat d’APP mitjançant PCR

 • Pneumònia per Mycoplasma

- ELISA per a la detecció d’Ac en front Mycoplasma hyopneumoniae

PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma hyopneumoniae

 • Detecció d’altres Mycoplasmes

- PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma suis

PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma hyorhinis

PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma  hyosynoviae

 • Glaesserella parasuis

- PCR a temps real per a la detecció de Glaesserella parasuis

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’ Glaesserella parasuis

Proves de resistències als antibiòtics de Glaesserella parasuis

ELISA per la detecció d’Ac en front la Glaesserella parasuis

PCR Serotipat Glaesserella parasuis

PCR Virulència Glaesserella parasuis

 • Streptococcus suis

- PCR a temps real per a la detecció de Streptococcus suis

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Streptococcus suis

Proves de resistències als antibiòtics de Streptococcus suis

Serotipat de Streptococcus suis  mitjançant PCR

 • Disenteria Porcina

PCR a temps real per a la identificació de Brachyspira hyodysenteriae i de Brachyspira pilosicoli

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Brachyspira spp

Proves de resistència als antibiòtics mitjançant microdilució en caldo de Brachyspira spp

MLST Brachyspira hyodysenteriae 

 • Ileïtis Porcina o Enteropatia Proliferativa

PCR a temps real per a la identificació de Lawsonia intracellularis

ELISA per a la detecció d’Ac en front de Lawsonia intracellularis

 • Gastroenteritis Porcina

ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Gastroenteritis Transmissible Porcina

- PCR a temps real per a la detecció virus de la Gastroenteritis Transmissible Porcina

 • Diarrea Epidèmica Porcina

ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Diarrea Epidèmica Porcina

- PCR a temps real per a la detecció virus de la Diarrea Epidèmica Porcina

 • Diarrea per rotavirus

Immunocromatografia  per a la detecció de rotavirus tipus A

- PCR a temps real per a la detecció de rotavirus tipus A

- PCR a temps real per a la detecció  de rotavirus tipus C

 • Salmonel·losi Porcina

ELISA per a la detecció d’Ac en front a Salmonella spp

PCR a temps real per a la detecció de Salmonella spp

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de Salmonella spp

 • E.coli

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF d’E.coli

PCR per a la detecció de factors de virulència d’E.coli

Proves de resistències als antibiòtics d’E.coli

Factors de virulència E. coli

 • Coronavirus Respiratori Porcí

ELISA per a la detecció d’Ac en front a Coronavirus Respiratori Porcí

 • Tuberculosi per Mycobacterium bovis

ELISA per a la detecció d’Ac en front a Mycobacterium bovis

 • Sarna

ELISA per a la detecció d’Ac en front a Sarcoptes scabiei

Detecció i identificació de l’àcar per microscòpia

 • Coccodiosis

Presen/absència o recompte

 • Staphylococcus hyicus

Aïllament i identificació mitjançant MALDI-TOF de S. hyicus

Antibiograma S. hyicus

Toxonotipat S. hyicus

 • Mycotoxines

Aflatoxina

- Deoxynivalenol

- Fumonisina

- Zearalenone

 • Aigües

Analítica bàsica

- Analítica complerta

- Altres

 • Altres

Aïllament i identificació per MALDI-TOF de bacteris aerobis i anaerobis

- Proves de resistències als antibiòtics,

- Immunocrit

 

En el cas que pel diagnòstic d’una mateixa malaltia es puguin utilitzar diferents tècniques el veterinari que sol·licita l’assaig haurà d’especificar en el full d’entrada de mostres la tècnica que sol·licita. En el cas de no especificar-ho el Laboratori triarà l’assaig que cregui mes adient.