Laboratori

El Laboratori de l’associació PORCSA-Grup de Sanejament Porcí de Lleida, analitzarà les seves mostres utilitzant els següents mètodes d’assaig:

 • Malaltia d’Aujeszky.

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a la glicoproteïna gE del virus d’Aujeszky.

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a la glicoproteïna gB del virus d’Aujeszky.

·         ELISA per a la detecció d’Ac  totals en front al virus d’Aujeszky.

 • Malaltia Vesicular Porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Malaltia Vesicular Porcina

 • Peste Porcina Clássica

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPC

·         ELISA per a la detecció d’Ag del virus de la PPC

 • Peste Porcina Africana

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPA

·         Inmunobloting per a la detecció d’Ac en front al virus de la PPA

 • Brucel·losi Porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a Brucella suis

·         Aglutinació utilitzant Ag Rosa de Bengala

·         Fixació de Complement

 • Salmonel·losi Porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a Salmonella spp

·         PCR a temps real per a la identificació Salmonella spp

 • Síndrome Respiratori i Reproductiu Porcí (PRRS)

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus del PRRS

·         RT-PCR a temps real per a la identificació i diferenciació del virus del PRRS, soca Europea o Americana

 • Influenza porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Influenza Porcina

·         RT-PCR a temps real per a la identificació d’Influenza tipus A

 • Circovirosi Porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac IgG en front a Circovirus porcí tipus II

·         ELISA per a la detecció d’Ac IgM en front a Circovirus Porcí tipus II

·         PCR  a temps real per a la identificació de Circovirus porcí tipus II

 • Actinobacil·losi porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front Actinobacillus Pleuropneumoniae

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a diferents serotips d’APP:

1.      APP 1-9-11

2.      APP 2

3.      APP 2-6

4.      APP 2-6-12

5.      APP 3-6-8

6.      APP 4-7

7.      APP 5

8.      APP 8

9.      APP 10

10.  APP 12

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a l’exotoxina ApxIV d’APP. Per tal de poder diferenciar animals vacunats d’infectats.

 • Malaltia de Glässer

·         ELISA per la detecció d’Ac en front Haemophilus parasuis

 • Mal Roig

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a Erysipelothrix rhusiopathiae

 • Parvovirosis Porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al Virus de la Parvovirosi Porcina

 • Leptospirosi Porcina

·         ELISA per a la detecció D’Ac en front a Leptospira Interrogans serovar Bratislava

·         PCR a temps real per a la identificació de Leptospires patògenes.

 • Rinitis Atrofica

·         PCR  a temps real per a la identificació de Pasteurella Multocida

 • Pneumonia per Mycoplasma

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front Mycoplasma  hyopneumoniae

 • Coronavirus Respiratori Porcí

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a Coronavirus Respiratori Porcí

 • Disenteria Porcina

·         PCR  a temps real per a la identificació de Brachyspira hyodysenteriae i de Brachyspira pilosicoli

 • Illeitis Porcina o Enteropatia Proliferativa

·         PCR  a temps real per a la identificació de Lawsonia intracellularis

 • Gastroenteritis Porcina

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front al virus de la Gastroenteritis Transmissible Porcina

 • Diarrea per Rotavirus

·         Inmunocromatografia per la detecció de Rotavirus tipus A

 • Diarrea epidèmica porcina (DEP)

·         RT-PCR a temps real per a la detecció del VDEP

 • Tuberculosi per Mycobacterium bovis

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a Mycobacterium bovis

 • Mycoplasma suis

·         PCR a temps real per a la detecció de Mycoplasma suis

 • Sarna

·         ELISA per a la detecció d’Ac en front a Sarcoptes scabiei var. suis

En el cas que pel diagnòstic d’una mateixa malaltia es puguin utilitzar diferents tècniques el veterinari que sol·licita l’assaig haurà d’especificar en el full d’entrada de mostres la tècnica que sol·licita. En el cas de no especificar-ho el Laboratori triarà l’assaig que cregui mes adient.